សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!
ទីក្រុង Cangzhou Chengyi ឡាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីន Co. , Ltd.
ទីក្រុង Cangzhou Chengyi ឡាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីន Co. , Ltd.
ទីក្រុង Cangzhou Chengyi ឡាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីន Co. , Ltd.

នៅថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019 អភិបាលក្រុងនៃទីក្រុងទីក្រុង Cangzhou ខេត្ត Hebei និងលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សខោនធី Dongguang បានទៅទស្សនាក្រុមហ៊ុន។

នៅថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019 អភិបាលក្រុងនៃទីក្រុងទីក្រុង Cangzhou ខេត្ត Hebei និងលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សខោនធី Dongguang បានទៅទស្សនាក្រុមហ៊ុន។

2


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: កញ្ញា-30-2019